Serenity (Emei Shan)

Rare Plants Corridor (Emei Shan)

Aquamarine Lake (Emei Shan)

Tibetan Macaque (Emei Shan)

Young Tibetan Macaque (Emei Shan)

Hua Shan Gondola Ascent

Hua Shan Western Peak

Make a Wish (Hua Shan Prayer Locks)

Hua Shan Hiking Trail

Cascading Pools (Hua Shan)

Panda Lunch (Chengdu Panda Research Center)

Baby Pand (Chengdu Panda Research Center)

Spooky Garden (Xi'an)

Guoliang Canyon Reflection

Tiger Leaping Gorge

Yunan Elder (Tiger Leaping Gorge)

Red Panda (Chengdu Panda Research Center)

I hold a red panda! ($50 donation at panda center)